بازدید از مجتمع کشاورزی و کارگاهی گلپایگان

دوشنبه, 14 مرداد 1398 10:31
بازدید: ۱۷۷

بازدید معاون هماهنگی ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان از مجتمع کشاورزی و کارگاهی گلپایگان
به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : امینی معاون هماهنگی ستاد مرکزی بنیاد تعاون زندانیان کشور ، شادپور رئیس ایمنی و بهداشت و سعیدی سرپرست کشاورزی ستاد مرکزی از واحد دامپروری ، کشاورزی ، استخر پرورش ماهی ، کارگاه فیلتر هوا و کارگاه مونتاژ اسباب بازی شهرستان گلپایگان بازدید کردند .