گزارش عملکرد صندوق ذخیره کارکنان از سال 1394 تا تیر ماه سال 1398

چهارشنبه, 12 تیر 1398 16:53
بازدید: ۳۱۰

بنام خالق زیبائی هاگزارش عملکرد صندوق ذخیره کارکنان از سال ۱۳۹۴ تا تیر ماه سال ۱۳۹۸

 

 

صندوق ذخیره کارکنان بنیاد براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ هیأت مدیره بنیاد تعاون به منظور ایجاد انگیزه بیشتر و کمک به رفع نیازهای مالی کارکنان رسمی و قراردادی بنیاد از تاریخ دی ماه سال ۹۲ تشکیل گردید .

 

براین اساس مقرر شد هر ماه به میزان دو درصد از حقوق و مزایای ماهانه همکاران متقاضی کسر و به همین میزان از سوی بنیاد محاسبه و به حسابی که در این خصوص افتتاح گردیده واریز شود .

 

بر این اساس هیأت امنای صندوق بعنوان یکی از ارکان صندوق و بعنوان مرجع تصمیم گیری راجع به کلیه مسائل صندوق و پرداخت وام به اعضاء ، در اواخر سال ۹۴ تشکیل گردید .

 

اعضای هیات امنای صندوق متشکل از ۵ نفر ( مدیر عامل بنیاد ، معاون منابع انسانی بنیاد ، معاون مالی و اقتصادی بنیاد و دو نفر عضو با انتخاب کارکنان ستاد بنیاد ) می باشد .

 

تعداد اعضای صندوق منتهی به تیر ماه سال ۱۳۹۸ ، ۵۳۷ نفر می باشد .

 

تعداد درخواست وام هائی که تا این تاریخ در جلسات هیات امنای صندوق ذخیره کارکنان ( از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تا تیر ماه سال ۹۸ ) مورد بررسی و تصویب قرار گرفته ، ۵۵۷ فقره بوده که جمع مبالغ پرداختی به اعضاء بعنوان وام ۴۴/۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .

 

به همکاران عزیزی که تا کنون عضو این صندوق نشده اند توصیه می شود : با ارائه درخواست از طریق نمایندگی ها ، مجتمع ها و شرکت های تابعه ، عضو صندوق شده و از مزایای صندوق ذخیره کارکنان برخوردار گردند .