جلسه با دادستان نظامی استان بوشهر

چهارشنبه, 22 اسفند 1397 13:44
بازدید: ۲۷۵

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر : جلسه ای با حضور مهدیان دادستان نظامی استان ، بردخونی مدیر نمایندگی و فقیه کارشناس اشتغال نمایندگی در محل دفتر دادستان نظامی استان با رویکرد ایجاد اشتغال زندانیان رأی باز نظامی برگزار گردید .

 

در ابتدای جلسه بردخونی مدیر نمایندگی ضمن تبریک انتصاب آقای محمد مهدیان بعنوان دادستان نظامی استان بوشهر اهداف کلی بنیاد در راستای اشتغال زایی مددجویان را بیان کردند و راه کارهای پیشنهادی جهت ایجاد اشتغال درخور شان زندانیان رای باز نظامی را بیان نمودند که در ادامه مهدیان دادستان نظامی استان قول مساعد جهت تامین نیروی زندانیان رای باز نظامی به بنیاد دادند .