برگزاری مجمع عمومی شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی منتهی به سال مالی ۱۳۹۷ شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید

در این جلسه آقایان غمخوار رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون و رئیس و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت در این جلسه حضور داشتند .

این جلسه در تاریه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در سالن اجتماعات ستاد مرکزی بنیاد تعاون برگزار گردید .

f_300_250_15592941_00_images_nasim_img_0408.jpg